Terms & Conditions

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между търговско дружество с фирма "Ел Градо" ООД, ЕИК: 121330408, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул.Васил Левски 61, наричано за краткост EL GRADO JEWELLERY, от една страна, и от друга страна, клиенти, ползващи електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейн www.elgrado-jewellery.com (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите "Общи условия".


І. Договор за продажба от разстояние. Страни.
Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.elgrado-jewellery.com има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), наричан по-нататък „Договора“.
Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. София.
(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а EL GRADO JEWELLERY получи сумата за съответния артикул.
Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.
(2) Доставчик по Договора е EL GRADO JEWELLERY. EL GRADO JEWELLERY е регистриран администратор на лични данни. [k1]
ІІ. Поръчка, доставка, цена
Чл.4. (1) Поръчка през сайта на EL GRADO JEWELLERY може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.
(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си (респективно фирмата си, ако е юридическо лице), електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.
(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.
(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. Преди финализирането на поръчката, чрез натискане на бутон "обнови" (символизиран във формата на две стрелки под "Действия"). Клиентът може да добави или да изтрие артикули от поръчката си, избирайки съответните за целта бутони.
(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.
(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система на EL GRADO JEWELLERY.
Чл.5. Поръчката се обработва в работния ден, следващ деня на финализирането й, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден и събота в часовете от 09.00 часа до 13.30 часа (без неделя и дните на официалните празници в Република България).
Чл.6. След обработване на поръчката EL GRADO JEWELLERY се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на поръчката.
Чл.7. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден по телефона от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури достъп и присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.
(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията, посочена от клиента, като максималният срок за доставка е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.
Чл.8. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност).
(2) Транспортните разходи са изцяло за сметка на клиента.
(3) EL GRADO JEWELLERY запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.
Чл.9. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:
а) Плащане при получаване: При получаване на стоката, дължимата сума се плаща на куриера
б) По банков път: чрез банков превод в указаната от EL GRADO JEWELLERY банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на поръчката съгласно чл. 6 от настоящите Общи условия. Плащането се счита за изпълнено със заверяване банковата сметка на EL GRADO JEWELLERY. Транспортните разходи се плащат отделно на куриера при получаване на доставката.
в) Чрез PAYPAL (www.paypal.com )
г) Плащане чрез онлайн ПОС терминал на ПИБ
(2) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай че в срока по б. „б)“ от предходната алинея по сметката на EL GRADO JEWELLERY не постъпи цялата дължима сума.
(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната/ите поръчка/и.
Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.
Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от което клиентът извършва поръчката.
III. Основни права и задължения на всяка една от страните по договора за продажба от разстояние
Чл.12. Права и задължения на EL GRADO JEWELLERY:
а) EL GRADO JEWELLERY се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на EL GRADO JEWELLERY.
б) EL GRADO JEWELLERY предоставя 1 (една) година гаранция за всички предлагани артикули, който срок тече от датата на доставката. Поправката на артикулите в срока на гаранцията е безплатна при представяне на сертификат за качество. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно ползване или небрежно отношение;
в) EL GRADO JEWELLERY доставя поръчката, придружена с всички необходими документи, сертификати за качество, описание на поръчания артикул, както и условията и мястото на гаранционното обслужване;
г) EL GRADO JEWELLERY има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/ всякакви рекламни форми за стоки и услуги , включително и такива които препращат към други Интернет страници. EL GRADO JEWELLERY не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни Интернет страници;
д) EL GRADO JEWELLERY не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на EL GRADO JEWELLERY , както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
е) Ако избраните артикули не са налични или възникне проблем с доставката, EL GRADO JEWELLERY се задължава да възстанови всички предварително платени суми до 30 (тридесет) дневен срок от датата, на която е следвало да бъде извършена доставката.
Чл.13. Права и задължения на Клиента:
а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;
б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;
в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след настъпила промяна в тях;
г) Клиентът може да се откаже от Договора съгласно разпоредбите на раздел IV от настоящите Общи условия
д) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на EL GRADO JEWELLERY, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на EL GRADO JEWELLERY на посочения на сайта телефон за връзка.
е) Клиентът е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава EL GRADO JEWELLERY да проверява тяхната достоверност.
IV. Право на отказ от Договора от страна на клиента
Чл. 14. (1) Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката/ите, в 14-дневен срок [k2] , считано от датата на:
1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или
2. приемане на последната стока от клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно. EL GRADO JEWELLERY предоставя на клиента стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.
(2) За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да ни уведоми за името си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.
(3) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на EL GRADO JEWELLERY - office@elgrado-jewellery.com или да се изпрати на хартиен носител на адрес: София 1000, бул. "Витоша" 61
(4) За да спази клиентът срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в настояшите Общи условия.
(5) В случай на отказ от договора клиентът отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
(6) Възстановяването на сумата от страна на EL GRADO JEWELLERY се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен от предаването на стоката от клиента на куриера.
(7) В случай на отказ от договора клиентът трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.
V. Съхраняване на информация и защита на личните данни
Чл. 15. (1) Клиенът дава изрично съгласие на EL GRADO JEWELLERY да съхранява всякаква информация във връзка с използването на сайта и да получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на Клиента - „бисквитки” (cookies), представляващи малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация. EL GRADO JEWELLERY ще има право да обработва информацията по предходното изречение.
(2) Целите на съхраняваната информация и целите на достъпа до съхраняваната информация по предходната алинея са, както следва:
т.1. - идентификация на Клиента при влизане и използване в сайта
т.2. – достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта
т.3. – създаване, поддържане, преглед и архив на минали и текущи поръчки
(3) Целите на обработването на информацията по ал.1 са както следва:
т.1. – предотвратяване на злоупотреба с идентификация на Клиента при влизане и използване на сайта
т.2. – подобряване на маркетинга на предоставената услуга и на продаваните стоки, статистика на реализирани продажби
т.3. – анализ на функционалността на сайта във връзка с времето за престояване на даден Клиент в него
Чл. 16. (1) Клиентът предоставя своите лични данни, като EL GRADO JEWELLERY се задължава да използва тази информация само във връзка с дейността си, уредена в настоящите Общи условия.
VI. Други разпоредби
Чл. 17. EL GRADO JEWELLERY напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. В Приложение № 2 към настоящите Общи условия са поместени разпоредбите от Закона за защита на потребителите, касаещи гаранцията на стоките, предлагани от EL GRADO JEWELLERY.
Чл. 17. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд.
Настоящите Общи условия са утвърдени с решение на Общото събрание на "Ел Градо" ООД, ЕИК: 121330408 от Търговския регистър на 10 ноември 2015 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им.
EL GRADO JEWELLERY си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.
Приложение № 1
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца): "Ел Градо" ООД, ЕИК: 121330408, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул.Васил Левски 61, електронен адрес: office@elgrado-jewellery.com,
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: .........................................................................................................................................................
– Поръчано на*/получено на*: .....................................................................................................
– Име на потребителя/ите: ...........................................................................................................
– Адрес на потребителя/ите: .......................................................................................................
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):
................................

– Дата: ................................ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.
Приложение № 2
Извлечение от Закона за защита на потребителите (изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015 г.), касаещо гаранцията на стоките, предлагани от EL GRADOJEWELLERY.
„ Раздел II.
Гаранция на потребителската стока
Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите при доставката на стоки, прехвърлянето на риска, съответствието на стоката с договора за продажба, гаранцията на стоките, предоставени по този закон, и търговските гаранции.
Чл. 103б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.
(2) Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за договори за продажба, когато:
1. търговецът е отказал да достави стоките, или
2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или
3. потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.
(4) Ако в случаите по ал. 3 търговецът не достави и предаде стоките в уговорения с потребителя срок или в рамките на срока по ал. 1, потребителят има право незабавно да развали договора.
(5) При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.
(6) При разваляне на договора за продажба по ал. 2 - 4 потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.
Чл. 103в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.
(2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.
Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.
(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.
(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях.
Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.
Чл. 107. Продавачът не е обвързан с публичните изявления по чл. 106, т. 4 , ако докаже, че:
1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или
2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или
3. решението на потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.
Чл. 108. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
Чл. 109. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
Чл. 110. (1) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от продавача или на негова отговорност.
(2) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от потребителя, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране.
Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача по този раздел, е нищожно.
(2) Всяко споразумение, с което потребителят заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 .
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 , той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 , е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.
Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.
Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.
Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115 , и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115 , и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 ;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.)
Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Неспазването на някои от изискванията на чл. 118 и 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.“