Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на фирма ЕЛ ГРАДО ООД съгласно чл. 13 и чл. 14 на Регламент ЕС 2016/679

Конфиденциалността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги са били от изключителна важност за фирма ЕЛ ГРАДО ООД, регистриран АДМИНИСТРАТОР на лични данни под номер: 203644. Затова създадохме единна Политика за защита на личните данни на всички потребители на www.elgrado-jewellery.com, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо ,,обработваме” Вашите данни. Тази политика представлява неразделна част от Общите условия и правила за ползане на нашия уеб сайт.

Фирма ЕЛ ГРАДО ООД, с адрес гр. София, булевард Васил Левски 61 телефон: 0035929862480, имейл: office@elgrado-jewellery.com в качеството си на АДМИНИСТРАТОР на лични данни обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни. Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Тези обработки са необходими за да могат да бъдат осъществени търговските услуги: поръчки и договори за продажби, нормалното функциониране на уеб сайта, подръжката на неговата сигурност, идентификация на клиентите и комуникациите с тях, закрила на правата и законните интереси на Дружеството, както и защита на правата и законните интереси на клиента в изпълнение на разпоредбите на компетентните държавни или съдебни органи (включтелно и съгласно ЗЗП). В случай, че клиентът не желае да предостави необходимата информация, включително необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с цел качественото предоставяне на нашите продукти и услуги, съобразено с Вашите лични предпочитания. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат конфиденциално да обработват Вашата информация и да я използват за целите на сключения с Вас договор за покупопродажба, включващ и задължителните нормативни разпоредби за неговото счетоводно обслужване, финансово изпълнение, транспортно и куриерско обслужване, застрахователи и други изискуеми от законовите разпоредби. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме 

Когато регистрирате акаунт, правите поръчки, купувате продукт, участвате в рекламни игри и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, информация за начина на плащане или др. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни 

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни дейности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено. Предоставяйки съгласие с Общите условия, неразделна част от които е и нашата Политика за защита на личните данни при използването на нашия сайт, се счита за информирано съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат конфиденциално обменяни между АДМИНИСТРАТОРА ЕЛ ГРАДО ООД и гореупоменатите партньори: счетоводни къщи, куриерски и транспортни фирми, застрахователи, финансови институции, ИТ специалисти.

Защита на личните данни 

ЕЛ ГРАДО ООД предприема всички възможни административни и технически мерки, за да съхрани личните ви данни от неоторизиран достъп.

Срок на съхранение на личните данни 

Личните данни на клиентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите. Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството. Личните данни, получени по силата на съгласие от потребител на услуга, като например данни за контакт за целите на директния маркетинг, се съхраняват до оттеглянето на съгласието.

Права на субектите на данните 

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от АДМИНИСТРАТОРА, има право на достъп до личните му данни, право на коригиране или допълването им, право на изтриване на лични данни, когато законовите разпоредби позволяват това. В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място на адрес магазин ЕЛ ГРАДО бул. Витоша 61 гр. София, 1000 или на имейл: office@elgrado-jewellery.com. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок.

Защита на правата на субектите на данните 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Бисквитки 

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.


Други 

Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на уеб сайта ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на уеб сайта, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на уеб сайта.


КОНТАКТ 

Ако смятате, че ЕЛ ГРАДО не спазва настоящата Декларация за Поверителност, ако искате да зададете въпрос, да изпратите оплакване във връзка с Уебсайта или Услугите на ЕЛ ГРАДО или ако искате да получите повече информация относно Услугите, моля свържете се с ЕЛ ГРАДО по следния начин: 

e-mail: office@elgrado-jewellery.com